Tiroid Kanseri Tipleri Nelerdir?

tiroid_kanseri_tipleri_t

Papiller kanser: Tiroid kanserleri arasında en sık görülendir. Tüm tiroid kanserlerinin %80 kadarını ve radyasyonla oluşan kanserlerin % 90’ını oluşturur. Her yaşta görülebilir fakat sıklıkla 30-40 yaşlarında ortaya çıkar. Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Genellikle yavaş seyreder ve hiçbir bulgu vermeyebilir. Yıllarca tiroid dokusu içinde hiç belirti vermeden kalabilir. %30-50 vakada tümör tiroid dokusu içinde birkaç odakta görülebilir (multisentrik). Genellikle lenf yolu ile yayılır ve vakaların %30-50’sinde boyunda lenf bezi tutulumu yapabilir. Çocuklarda ve 45 yaş üstü grupta saptanan tümörler daha hızlı seyreder. Gençlerde primer tümör küçüktür fakat boyunda lenf bezi tutulumu daha fazladır.

Mikrokarsinom (< 1cm), intratiroidal ( tiroid içinde) ve ekstratiroidal (tiroid dışında) olarak sınıflandırılır.

Klasik tip ve Foliküler varyant sıklıkla rastlanan histolojik tipleridir.

“tall-cell”, “clear-cell”, kolumnar, diffüzsklerozan tipleri daha az sıklıkta görülür fakat daha saldırgan seyrederler.

Foliküler kanser: Papiller kanserden sonra en sık görülen tiroid kanseridir. Gelişmiş ülkelerde tiroid kanserlerinin %10’unu oluşturur fakat iyot eksikliği olan bölgelerde daha sıktır. Genellikle 50 yaşından sonra çıkar. Yavaş büyüyen bir tümördür, foliküler kanser tanısı konmadan önce tiroiddenodül olarak yıllarca kalabilir. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. Tiroid bezini çevreleyen zara ve / veya tiroidi besleyen damarlara yayılım gösterebilir. Damar yayılımı sonucunda akciğerlere ve kemiğe yayılım görülebilir. Kapsül tutulumu ile nefes borusu gibi komşu yapılara yayılma riski vardır. Lenf bezi tutulumu genellikle olmaz. Papiller kansere göre daha hızlı seyreder ve tekrar etme riski vardır. Hormon sentezleme yetenekleri olması nedeniyle tirotoksikoza (aşırı tiroid hormonu yapımı) neden olabilir. Radyoaktif İyot Tedavisinden yarar görürler.

Papiller ve FolikülerKarsinomlarDiferansiyeTiroid Kanseri (DTK) olarak adlandırılırlar.

  • 45 yaş altı
  • 2 cm’den küçük tümör
  • Bez içerisine ya da dışarısına yayılım olmayan hastalar

düşük riskli ve sağ kalım süresi uzun olan hastalardır.

  • İleri yaş
  • Tiroid dışına yayılım
  • Tümör boyutunun > 4 cm olması
  • Uzak metastaz
  • Klinik lenf bezi tutulumu
  • Bazı Hücre tipleri (örneğin Papillerkarsinomlarda “tallcell” tip)

daha riskli gruptur.

Medüller kanser: Tiroid bezinin parafoliküler C hücreleri kalsitonin hormonu salgılar. Medüller kanser bu C hücrelerinden kaynaklanmaktadır ve bu nedenle bu vakalarda serumda kalsitonin miktarı artmaktadır. Differansiyetiroid kanserlerine göre daha az sıklıkta görülür ve tüm tiroid kanserlerinin ancak %5’ini oluşturur. Fakat Medüller kanser Papiller ve Foliküler kanserlerden daha saldırgan seyreder, sıklıkla boyun bölgesinde lenf bezi tutulumu yapar ve trakea, kas gibi çevre dokulara yayılım gösterebilir. Lenf yolu ve kan yolu ile uzak organ metastazı yapabilir. Vakaların %25’inde ailesel geçiş vardır yani ailesinde tiroid medüller karsinomu olanlarda görülme riski artmıştır. Tümörden kalsitoninden başka CEA (karsinoembriyojenik antijen) yapılır ve hem tanıda hem de takipte yardımcı olurlar. Ailesel formlarda sorumlu gen 10. kromozomda yer alan “ret protoonkogen”dir.

Ailesel olmayan formların bazılarında da bu mutasyon olabildiği için tüm Medüller tiroid kanseri hastaları genetik olarak taranmalıdır. Mutasyon bulunursa tüm aile üyeleri de taranmalıdır.

Anaplastik kanser: En az sıklıkta görülen tiroid kanseri tipidir. Çok hızlı seyreder ve prognozu kötüdür. Tiroid dokusu içindeki kitle hızlı gelişir ve büyür. Genellikle tanı konduğunda çevre dokulara ve uzak organlara metastaz zaten gelişmiştir. Tedavi tümör basısını ortadan kaldırmak amaçlı tümör küçültücü cerrahi ve palyatif (sorunları azaltmaya yönelik) eksternal radyoterapiyi içerir ve maalesef hastaların hemen hepsi 1 yılda hayatını kaybeder.

PAYLAŞIN:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon