Tiroid Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

tiroid_kanseri_tani

Tiroid kanserleri bulgu vermedikleri için genellikle başka nedenlerle yapılan muayene ve tetkiklerde veya farklı bir tiroid hastalığının seyri esnasında saptanırlar. Bu nedenle öncelikle iyi bir fizik muayene şarttır. Fizik muayenede tiroid bezi boyutlarında büyüme (guatr), nodül veya boyunda lenf bezlerinde büyüme saptanabilir.

Özellikle hızlı büyümüş olan, sert, ağrısız nodül veya nodüller kanser açısından değerlendirilmelidirler.

Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid kanserlerinde tiroid fonksiyon testleri; T3,T4,TSH genellikle değişiklik göstermemektedirler. Tiroid hücrelerinde bulunan Tireoglobülin adlı protein kanserlerde artış göstermektedir. Fakat unutulmamalıdır ki hipertoiridi, tiroidit durumlarında ve Anti-Tg antikorunun yüksek olduğu vakalarda da tireoglobülin yükselmektedir. Medüllertiroid kanserlerinde Kalsitonin, CEA (karsinoembriyojenik antijen) ve kalsiyum düzeyleri de tanıda yol göstericidir.

Ultrasonografi: Ağrısız bir işlemdir. Tiroid bezinin yapısını, boyutlarını, varsa nodüllerin ve çevredeki lenf bezlerinin sayısını, yapılarını, büyüklüklerini gösterir. Ultrasonografide nodüllerin yapılarının kistik, solid veya miks oldukları gözlenir. Kistiknodüller genellikle bening yani kanser riskinden uzaktırlar. Solid nodüllerde kanserleşme daha sık görülür, miks nodüllerde hem kistik hem de solid alanlar vardır ve solid kısımlar iyi incelenmelidir. Kanser riski olan nodüller genellikle ağrısız, çevreleri düzensiz, damarlanmaları artmıştır.

Sintigrafi: Teknesyum ile işaretli olan bir madde vücuda enjekte edilir ve bu madde tiroid hücreleri tarafından tutulur. Hücrelerin teknesyumu tutmaları veya tutmamalarına göre nodüllerin sıcak, soğuk veya normoaktif oldukları söylenir. Soğuk nodüllerde kanser gelişme riski sıcaklara göre daha fazladır. Fakat son yıllarda ultrasonografinin daha fazla kullanılması ve iğne aspirasyon biyopsilerinin daha sık ve rahat yapılabiliyor olması tiroid kanseri araştırmalarında sintigrafi kullanımını azaltmıştır.

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: İnceleme mutlaka ultrasonografi eşliğinde yapılmalıdır. Saptanan riskli nodüllere ultrasonografi altında ince bir iğne batırılır ve bu iğne ile aspirasyon (emme) yapılır ve elde edilen hücreler patologlar tarafından mikroskop altında değerlendirilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi, son dönemde özellikle tiroid nodüllerinin tedavisinin planlanmasında anahtar role sahip tanı yöntemlerinden birisidir. Kolay uygulanabilir ve ucuz olmasına karşılık değerlendirilmesinde deneyimli bir sitopatoloğa gerek duyulmaktadır. Aksi durumlarda, yalancı pozitif ve negatif sonuçlar vererek yanlış tanılar konmakta ve tedaviyi yanlış yönlendirebilmektedir.

PAYLAŞIN:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon